[Spellyans] Diacritics that distinguish homographs

Michael Everson everson at evertype.com
Tue Apr 24 14:42:12 BST 2018


Ian,

In Kensy Lyver Redya we wrote the alphabet letter names as follows:

 bê cê dê ê ef gê, 
Hâ î jê kâ ell-èm-èn-ô-pê, 
Cu êr ess, tê û vê,
Wê hag ex, yê ha zê.
Hèn yw’n abecedary;
a vynt’y gana genef vy?

MichaelMore information about the Spellyans mailing list